Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach
Przejdź do treści

Menu główne:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. Piotra Świerca,
ul. Krawiecka 1, 47-300 Krapkowice, sekretariat tel:. 77 407 96 90

2. Z inspektorem ochrony danych w PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach
można skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem:
szkola@psmkrapkowice.pl (w temacie prosimy zawrzeć zwrot "iod")
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania
z usług PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach.

5. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach
i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich zmiany
lub wycofania w przypadkach przewidzianych prawem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły
będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Szkołę pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
Odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Szkoły,
jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu
lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Szkoła nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany,
który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego