RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Główne cele
wg Wikipedii

Łatwiejszy dostęp do danych

Zapewnienie większej liczby informacji na temat sposobu przetwarzania danych i zapewnienie, aby informacje były dostępne w przejrzysty i zrozumiały sposób.

prawo do przenoszenia danych

Ułatwia przesyłanie danych osobowych pomiędzy dostawcami usług.

prawo do usunięcia danych

„Prawo do bycia zapomnianym”.

prawo do wiedzy o kradzieży danych

Firmy będą zobligowane zawiadomić odpowiednie organy nadzorcze ds. ochrony danych w przypadku kradzieży danych.

Pseudonimizacja

Przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą.

ochrona
danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. Piotra Świerca,
ul. Krawiecka 1, 47-300 Krapkowice, sekretariat tel:. 77 407 96 90
 
2. Z inspektorem ochrony danych w PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach
można skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem:
szkola@psmkrapkowice.pl (w temacie prosimy zawrzeć zwrot „iod”)
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 
4. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania
z usług PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach.
 
5. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Piotra Świerca w Krapkowicach
i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich zmiany
lub wycofania w przypadkach przewidzianych prawem.
 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 
7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły
będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Szkołę pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
Odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Szkoły,
jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu
lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 
8. Szkoła nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany,
który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
KLAUZULE INFORMACYJNE

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Krapkowicach

Korespondencja elektroniczna

W jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail.

Korespondencja tradycyjna

W jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z pismem, które składasz.

Polityka prywatności strony WWW

W jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z proawdzeniem strony WWW.

Rekrutacja uczniów

W jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w związku z procesem rekrutacyjnym do naszej Szkoły Muzycznej.

Rekrutacja pracowników

W jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku procesem rekrutacji do pracy oraz zatrudnieniem

Monitoring wizyjny

Informujemy kto jest odpowiedzialny za nagrania, co nagrywamy oraz komu Twój wizerunek może zostać udostępniony.

Przewiń do góry
Skip to content